Preadviezen

De NeVER heeft sinds haar oprichting drie preadviezen in boekvorm uitgebracht. Voor publicatie bediscussiëren de auteurs tijdens een ledenbijeenkomst een concept voor de preadviezen met de leden van de NeVER.

Hieronder vindt u de uitgebrachte preadviezen.

2022 – Toezicht op de Energiemarkt

S.T. Kalisvaart, W.N. Kip, S.A.C.M Lavrijssen, M.M. Roggenkamp, F. de Vries, H.B. Winter

De energiemarkt staat voor ongekende uitdagingen. Klimaatdoelen vereisen binnen een ambitieus tijdspad een grootschalige omschakeling van fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen. De betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de energievoorziening moeten onderwijl verzekerd blijven. Tegelijkertijd zetten geopolitieke factoren de leveringszekerheid en de betaalbaarheid binnen de Europese Unie onder druk. Onder deze omstandigheden zijn vragen over de mate waarin overheidssturing in de energiemarkt wenselijk is, actueler dan ooit. Meer in het bijzonder is dan ook de vraag hoe indringend het toezicht op de energiemarkt ter waarborging van publieke belangen moet zijn en hoe dit moet worden georganiseerd.

Het eerste deel van dit preadvies verkent wat ‘goed toezicht’ is. In dit kader worden een aantal ontwikkelingen in de energiemarkt besproken die het toezicht daarop voor nieuwe uitdagingen stelt. Vervolgens wordt in het tweede deel van het preadvies ingegaan op de ontwikkeling van het toezicht op de ontginning van ondergrondse energiebronnen in Nederland door het Staatstoezicht op de Mijnen. Is het Staatstoezicht op de Mijnen, met zijn indrukwekkende historie, ook klaar voor de toekomst? In het derde deel van het preadvies staat de onafhankelijkheid van de toezichthouder op de netwerkgebonden energiemarkt centraal, in Nederland de Autoriteit Consument en Markt. Voorziet de Nederlandse wetgeving wel in de vergaande onafhankelijkheid van deze toezichthouder en exclusiviteit van bevoegdheden zoals die volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie door Europese wetgeving is vereist? Het vierde deel van het preadvies gaat ten slotte in op het toezicht op de warmtemarkt. De vermindering van de afhankelijkheid van aardgas leidt tot een grotere rol voor diverse vormen van collectieve warmtevoorziening, maar het toezicht daarop is complex.

2011 – Energie en Eigendom

F.M.J. Verstijlen, J.P. van Loon, H.D. Ploeger, J.W. Bitter

In de regel zijn energierecht en goederenrecht vaak twee gescheiden werelden. Er zijn echter duidelijke raakvlakken tussen die twee gebieden, waar zich interessante en voor de praktijk niet onbelangrijke juridische vraagstukken voordoen. Met dit preadvies worden die doorgaans gescheiden werelden bij elkaar gebracht. Bij de keuze van de onderwerpen is gekeken naar de hele energieketen en naar de eigendomsvraagstukken die daarin een rol spelen, dat wil zeggen eigendom in de ondergrond (inclusief opslag), eigendom van transportnetten en ook eigendom van de energiedragers die door de netten vervoerd worden.

Het preadvies bestaat uit drie verschillende delen. Het eerste deel van het preadvies richt zich onder meer op de eigendom van delfstoffen en van aardgas in ondergrondse opslag. Daarbij komen vragen aan de orde die juristen al lang bezig (en verdeeld) houden, zoals de vraag of delfstoffen roerend of onroerend zijn. Het tweede deel is gewijd aan de eigendom van kabels en leidingen: artikel 5:20 lid 2 BW zoals dat in 2007 in werking is getreden, de problematiek die daaruit is voortgevloeid en de Overgangswet waarmee wordt getracht die problematiek in te dammen. Het laatste deel van het preadvies heeft betrekking op de eigendom van gas en elektriciteit dat aan afnemers wordt geleverd en behandelt belangwekkende vragen rond de eigendom van gas in het landelijk transportnet en de vraag of elektriciteit geacht moet worden vatbaar voor eigendom te zijn. Het boek wordt afgesloten met het woordelijk verslag van de vergadering van de NeVER op 7 juni 2011 in Zoetermeer, waarin het preadvies is besproken.

2008 – Regulering van offshore windenergie

K.J. de Graaf, M.P.E.V. Könings, D.A. Lubach, M.M. Roggenkamp, A.J.A. Stevens

De keuze voor het onderwerp van dit preadvies werd ingegeven door de gedachte dat de wet- en regelgeving de ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland niet leek te bevorderen en daarom verbetering behoefde. Met dit preadvies werd beoogd het probleem te analyseren en voorstellen voor concrete oplossingen aan te dragen.

Het preadvies bestaat uit vier verschillende delen. In deel 1 worden de achtergronden bij en de totstandkoming van het huidige regime gekenschetst. Vervolgens wordt in deel 2 de noodzaak en mogelijkheid besproken om het offshore omgevingsrecht te verbeteren. Deel 3 bevat voorstellen voor een nieuw reguleringskader voor de ontwikkeling van offshore windenergie. Ten slotte worden in deel 4 de bestaande en (eventueel) toekomstige instrumenten geanalyseerd waarmee offshore wind fiscaal en/of financieel kan worden gestimuleerd. Het boek wordt afgesloten met een woordelijk verslag van de bespreking van het concept preadvies door leden van de NeVER in december 2007.

De preadviezen kunt u verkrijgen bij Intersentia:

www.intersentia.be